Weboldalakra, amelyek webshop funkciót is betöltenek

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

 1. melléklet a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelethez

Elállási-/ Felmondásinyilatkozat- minta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (…)

Szerződéskötés időpontja/átvételi időpontja:

Fogyasztó(k) neve: (…)

Fogyasztó(k) címe: (…)

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén): (…)

Kelt: (…)

 

 1. melléklet a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelethez
 2. j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén az áru visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viseletét, és

– a távollévők között kötött szerződés esetében – a áru postai küldeményként nem küldhető vissza;

 1. k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megérteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát;
 2. l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát;
 3. m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;
 4. n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;
 5. o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartás kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;
 6. v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;
 7. w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

(2) Ha a vállalkozás nem tett eleget az (1) bekezdése e) és f) pontjaiban meghatározott valamennyi járulékos költségre vagy az (1) bekezdés j) pontjaiban meghatározott költségre vonatkozó tájékoztatási követelménynek, a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket.

(3) Nyilvános árverés esetén a vállalkozás (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatai helyett az árverező vállalkozás azonos adatai is megadhatók.

 

ÁSZF rendelkezéseinek módosítása az alábbiak szerint történik meg:

 1. Ászf 1.3. nem módosítható egyoldalúan a Webshop szerződési feltétele csak annyi maradjon a jövőben az Ászf-ben itt: A szerződési feltételek közzétételkor lépnek hatályba.
 1. Ászf. 6.2. 1-4 munkanapot nem része a továbbiakban az Ászf hivatkozott pontjának, a

6.2. „általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-4 munkanapon belül.

 1. Ászf. 7.1. pontja:

Ászf a jövőben tájékoztatást ad: szó szerint szerepel a jövőben a Korm, rendelet 45/2014. 11 § . j, k, l, o, v, w szakaszok szó szerinti szövegrésze a jövőben idézve a jogszabályhelyet!

+ 2. számú melléklet is beépítésre kerül a minta elállási/felmondási nyilatkozat minta/