Általános Szerződési Feltételek

Tartalmazza TETTERŐ Egyesület (4400. Nyíregyháza, Virág u. 37. 2/9. nyilvántartási szám: 15-02-0004377, e-mail: info@tetteroegyesulet.hu), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai

Neve: TETTERŐ Egyesület

Székhelye: 4400, Nyíregyháza, Virág utca 37.

Telefonszáma: 06 30 976 6095

Email címe: info@tetteroegyesulet.hu

Nyilvántartási száma: 15-02-0004377

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Nyíregyházi Törvényszék

Telefonszáma: 06 42 524 001

A szerződés nyelve: magyar

 

Szolgáltató adatai

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.2 Szerződési Feltételek közzététele

 

A Webshop Szerződési Feltételek Felhasználó által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi, azaz az oldalon regisztrációt indít és/vagy árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

1.3 Szerződési Feltételek hatálya

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeket bármikor módosíthatja. A Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

 

Szolgáltatás

2.1. A Szolgáltató a Felhasználók részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webshop-szolgáltatást.

 

2.2. A Webshop-szolgáltatás területi hatálya: A Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület mind belföldről, mind külföldről elérhető.

 

2.3. A szolgáltató üzlethelyiséggel nem rendelkezik.

 

Fizetés módja, PayPal és Barion elfogadás

3.1 A felhasználó rendelésének árát PayPal fiókjával, Barion vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A bankkártyás fizetés során a webáruház a Felhasználót a PayPal vagy a Barion rendszeréhez irányítja, ahol a fizetést elvégezheti.

 

Az online bankkártyás fizetések a PayPal vagy a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

 

A webshop a bankkártyás fizetés során banki információkat nem kezel, a fizetéssel kapcsolatos bizalmas bankkártya információkat nem ismeri meg. A sikeres kifizetés után a rendszer a Felhasználót a webshopba visszairányítja, a Felhasználó a kifizetett megrendelésről visszaigazoló e-mailt kap.

 

A szerződés létrejötte, módosítása

4.1. A Szerződés a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával, illetve a Szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel jön létre. A szerződés nyelve a magyar.

 

A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó a megrendelést jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a Felhasználó adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

4.2. A vásárlással a Felhasználó elismeri, hogy előzőleg tájékozódott jelen Általános Szerződési Feltételek felől, és elfogadja annak tartalmát.

 

A rendelés menete

5.1. A webáruházban való vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A vásárlás során megadott számlázási információkat a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeli.

 

A vásárláskor megadott információk:

Keresztnév, vezetéknév, cégnév, ország, város, irányítószám, utca – házszám, telefonszám, email cím

 

5.2. A Felhasználó a termékoldalakon látható és részletezett termékek egységcsomagját a ‘kosárba teszem’ gombbal virtuális kosárba gyűjti.

 

A ‘Pénztár’ oldalon a számlaadáshoz szükséges információkat kell megadni. A megrendelés után e-mailben visszaigazolást kap a Felhasználó és a Szolgáltató, aki ennek megfelelően megkezdi a megrendelés feldolgozását.

 

A rendelés feldolgozása és teljesítése

6.1. A megrendelések feldolgozása annak megérkezését követő 24 órán belül megkezdődik.

 

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

6.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Az elállás joga

7.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Garancia és jótállás

8.1 A termékekre a Szolgáltató törvény szerint előírt garanciát vállalja. Hiba esetén az Ügyfélszolgálat személyesen vagy telefonon tájékoztatja a Vevőt a teendőkről, illetve az elérhetőségek valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

 

Panaszkezelés

9.1 A panaszügyintézés helye – megegyezik az értékesítés helyével, vagy a Vevő telefonon és emailben fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához. Az alábbi elérhetőségeken:

 

E-mail: info@tetteroegyesulet.hu

Telefon: +36-30-976-6095

 


 

KIEGÉSZÍTÉSEK:

 

 1. melléklet a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelethez

Elállási-/ Felmondásinyilatkozat- minta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (…)

Szerződéskötés időpontja/átvételi időpontja:

Fogyasztó(k) neve: (…)

Fogyasztó(k) címe: (…)

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén): (…)

Kelt: (…)

 

 1. melléklet a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelethez
 2. j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén az áru visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viseletét, és

– a távollévők között kötött szerződés esetében – a áru postai küldeményként nem küldhető vissza;

 1. k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megérteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát;
 2. l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát;
 3. m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;
 4. n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;
 5. o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartás kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;
 6. v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;
 7. w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

(2) Ha a vállalkozás nem tett eleget az (1) bekezdése e) és f) pontjaiban meghatározott valamennyi járulékos költségre vagy az (1) bekezdés j) pontjaiban meghatározott költségre vonatkozó tájékoztatási követelménynek, a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket.

(3) Nyilvános árverés esetén a vállalkozás (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatai helyett az árverező vállalkozás azonos adatai is megadhatók.

 

ÁSZF rendelkezéseinek módosítása az alábbiak szerint történik meg:

 1. Ászf 1.3. nem módosítható egyoldalúan a Webshop szerződési feltétele csak annyi maradjon a jövőben az Ászf-ben itt: A szerződési feltételek közzétételkor lépnek hatályba.
 1. Ászf. 6.2. 1-4 munkanapot nem része a továbbiakban az Ászf hivatkozott pontjának, a

6.2. „általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-4 munkanapon belül.

 1. Ászf. 7.1. pontja:

Ászf a jövőben tájékoztatást ad: szó szerint szerepel a jövőben a Korm, rendelet 45/2014. 11 § . j, k, l, o, v, w szakaszok szó szerinti szövegrésze a jövőben idézve a jogszabályhelyet!

+ 2. számú melléklet is beépítésre kerül a minta elállási/felmondási nyilatkozat minta/